اولین قسمت این مجموعه تاریخ 12 فبروری نشر ‌می‌شود.