100 ثانیه

100 ثانیه یک مسابقه ی علمی 30 دقیقه یی می باشد. این مسابقه توسط یک مجری و سه اشتراک کننده اجرا می شود. هر روز اشتراک کنندگان باید تلاش کنند تا جای خود را در این بازی نگه دارند و هر روز فرصت بردن پول را دارند. در این مسابقه، اشتراک کنندگان با همدیگر مقابله نمیکنند، بلکه با همدیگر همکاری میکنند. هر سه اشتراک کننده باید بر روی هر جواب موافقت داشته باشند. بنابراین اشتراک کنندگان به طور کامل به یکدیگر اعتماد میکنند.

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی
روز: 
به پایان رسید