خط سوم

۱۹/۲/۱۳۹۷

سریال خط سوم، سریال افغانی که از تلویزیون طلوع نشر می شود. داستانی جوانانی با فرهنگ های مختلف و از اقوام گونه گو که جهان بینی ها و سلیقه های شخصی شانرا تصمیم می گیرند، آنان در گیر تضاد ها و چالش های جدیی هستند که نظم زندگی شان را برهم زده است.

با طلوع باشید و این سریال دیدنی را جمعه شب ها ساعت 7 تماشا کنید