فاصله ها

۲۷/۶/۱۳۹۷

دینیز هر چیز که یک خانم میخواهد مثل صحت، شوهر و فرزند را دارا است او که در یک فضای عاری از مشقت بزرگ شده است به تمام افراد ماحول خود خوش باور است اما فراز و نشیب های زندگی او از زمانی آغاز میشود که شوهرش علیهان مفقود میگردد.

او بخاطر مفقود بودن شوهرش بسیار نگران میباشد بی خبر از اینکه شوهرش با شبنم معوشقه جدید اش یک زندگی جدید را آغاز کرده است و هولیا کسی است که باعث این همه جدایی ها شده است.

در این سریال شما زندگی کسی را تماشا خواهید کرد که میخواهد بعد از مفقود شدن شوهرش زندگی را با یک چهره جدید آغاز کند.

اما آیا دینیز با اطفال خود خواهد توانست در یک خانه کوچک بشکل خود کفاهانه زندگی کند؟ برای بیشتر دانستن در مورد زندگی دینیز با طلوع باشید.