مادر

۱۴/۳/۱۳۹۷

زینب یک عکاس است اما وی به عوض یک معلم برای یک روز در یک مکتب تدریس میکند. در هنگام تدریس زینب متوجه حرکات عجیب یک شاگرد میشود که نامش ملک است و هنگامیکه زینب دقت بیشتر میکند درمیابد که والدین ملک رفتار مناسب با وی ندارند. بعد از تحقیق زینب پی میبرد که ملک احساسی خوبی ندارد بنا وی را اختطاف میکند و زندگی خود را با وی با گذاشتن اسم جدید "تورنا" سپری میکند تا هنگامیکه مادر ملک آنها را پیدا میکند و ملک را از زینب دوباره میگیرد.   

با طلوع باشید و تماشای اولین قسمت این سریال پر هیجان را از دست ندهید