اگر شما علاقه پیوستن به تیم تلویزیون طلوع هستید، لطفاً سی وی و یا خلص صوانح خود را به ایمیل آدرس بخش منابع بشری بفرستید.

[email protected]