خبرهای 6

اخبار 30 دقیقه یی و زنده. بینندگان را از جدیدترین اخبار محلی و بین الملی و امور جاری آگاه می سازد. اخبار ساعت 6 شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، ورزشی و آب و هوا می باشد. دقیقترین و تازه ترین اخباری که خبرهای بسیار جالب، گوناگون، پر جوش و خروش و امور جاری را نشر میکند. این اخبار توسط با اعتبارترین و موثق ترین تیم خبری تولید میشود.

مشخصات برنامه

بخش: 
خبرها
روز: 
هر روز
ساعت: 
6:00 بعد از ظهر